Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie

"DOM NAD LUBSZĄ"

KRS 0000512231

SPONI "Dom Nad Lubszą" Gubin lub na

Konto bankowe: 56 1090 1548 0000 0001 2372 7147

z dopiskiem DAROWIZNA


SPONI "Dom Nad Lubszą" posiada STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Statut - SPOA "DOM NAD LUBSZĄ"

STATUT

STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "DOM NAD LUBSZĄ"

Tekst Jednolity z 05.07.2015r.


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "DOM NAD LUBSZĄ", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest Gubin.
§ 3
 • 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju.
§ 4
 • Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 5
 • Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 6
 • Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 7
 • Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 8
 • Celem stowarzyszenia jest utworzenie i prowadzenie domu terapii dziennej oraz domu opieki stałej dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem oraz niesienie pomocy i wsparcia osobom z autyzmem i ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, poprawy jakości życia, poprzez propagowanie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji.
§ 9
 • Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • 1. organizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców, specjalistów i grup zainteresowanych problematyką autyzmu;
 • 2. organizowanie, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, oraz spotkań dla rodziców, wolontariuszy, specjalistów i osób zainteresowanych problematyką autyzmu;
 • 3. współpracę i działania charytatywne oraz dobroczynne prowadzone na rzecz osób z autyzmem oraz ich rodzin;
 • 4. rozpowszechnianie informacji nt. autyzmu, przygotowywanie publikacji dotyczących autyzmu;
 • 5. współpracę z publicznymi i niepublicznymi jednostkami ochrony zdrowia i organizacjami pozarządowymi;
 • 6. organizację i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz innych form pomocy;
 • 7. współpracę z władzami samorządowymi, oświatowymi i pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu;
 • 8. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • 9. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • 10. działalność charytatywną;
 • 11. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • 12. ochronę i promocję zdrowia;
 • 13. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • 14. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • 15. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • 16. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • 17. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
 • 18. wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • 19. kulturę, sztukę i ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • 20. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • 21. turystykę i krajoznawstwo;
 • 22. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • 23. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • 24. promocję i organizację wolontariatu;
 • 25. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • 26. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • 27. organizowanie imprez okolicznościowych , szkoleniowych oraz integracyjnych;
 • 28. organizowanie zbiórek publicznych.
§ 9a
 • 1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną, nieodpłatną oraz działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie DOM NAD LUBSZĄ

Nasi Partnerzy