Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie

"DOM NAD LUBSZĄ"

KRS 0000512231

SPONI "Dom Nad Lubszą" Gubin lub na

Konto bankowe: 56 1090 1548 0000 0001 2372 7147

z dopiskiem DAROWIZNA


SPONI "Dom Nad Lubszą" posiada STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Statut - SPOA "DOM NAD LUBSZĄ"

STATUT

"DOM NAD LUBSZĄ" - STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 30
 • 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • a) składki członkowskie, darowizny, zapisy i zapisy windykacyjne oraz spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 • b) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,/li>
 • c) dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 • d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 • 2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.
 • 3. Zabrania się:
 • a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • c) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 • d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 31
uchylony
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 32
 • Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.
§ 33
 • 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 • 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie DOM NAD LUBSZĄ

Nasi Partnerzy