Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie

"DOM NAD LUBSZĄ"

KRS 0000512231

SPONI "Dom Nad Lubszą" Gubin lub na

Konto bankowe: 56 1090 1548 0000 0001 2372 7147

z dopiskiem DAROWIZNA


SPONI "Dom Nad Lubszą" posiada STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Statut - SPOA "DOM NAD LUBSZĄ"

STATUT

"DOM NAD LUBSZĄ" - STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM


§ 26
 • 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 • a) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 • b) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • c) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 • d) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarzadzanie majątkiem stowarzyszenia,
 • e) zatrudnianie pracowników zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
 • f) zwoływanie Walnego Zebrania,
 • g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,,
 • h) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 • i) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • j) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
 • k) uchylony
 • 2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Stowarzyszenia do prowadzenia spraw określonych w pełnomocnictwie.
Komisja Rewizyjna
§ 27
 • 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 • 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 • 3. Do skuteczności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność, co najmniej dwóch członków w tym Przewodniczącego.
 • 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w oku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
 • 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
§ 28
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • 1. obowiązek nadzoru nad organami Stowarzyszenia w zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów i innych aktów, celem wyeliminowania między innymi:
 • a) nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących decyzję, ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych;
 • b) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, wolontariusze lub pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie,
 • 2. obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • 3. obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 • 4. obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielnie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 • 5. obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • 6. prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
 • 7. prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 • 8. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • 9. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 • 10. prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
§ 29
 • 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 • 2. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie DOM NAD LUBSZĄ

Nasi Partnerzy