Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie

"DOM NAD LUBSZĄ"

KRS 0000512231

SPONI "Dom Nad Lubszą" Gubin lub na

Konto bankowe: 56 1090 1548 0000 0001 2372 7147

z dopiskiem DAROWIZNA


SPONI "Dom Nad Lubszą" posiada STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Statut - SPOA "DOM NAD LUBSZĄ"

STATUT

"DOM NAD LUBSZĄ" - STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM


§ 22
 • 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • a) z własnej inicjatywy,
 • b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 3. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie wskazanym w ust. 2, Zebranie to zwołuje Komisja Rewizyjna.
§ 23
 • Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 • 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 • 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 • 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • 4. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 • 5. rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • 6. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
 • 7. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
 • 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
Zarząd Stowarzyszenia
§ 24
 • 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 • 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 • 3. Zarząd składa się z 3 osób wybranych w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie.
 • 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie kadencji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji stosowną uchwałą.
 • 5. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania.
 • 6. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz określa pozostałe funkcje w Zarządzie m.in. wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
 • 7. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest 2 członków Zarządu.
§ 25
 • 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 • 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie DOM NAD LUBSZĄ

Nasi Partnerzy