Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie

"DOM NAD LUBSZĄ"

KRS 0000512231

SPONI "Dom Nad Lubszą" Gubin lub na

Konto bankowe: 56 1090 1548 0000 0001 2372 7147

z dopiskiem DAROWIZNA


SPONI "Dom Nad Lubszą" posiada STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Statut - SPOA "DOM NAD LUBSZĄ"

STATUT

"DOM NAD LUBSZĄ" - STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
 • Władzami Stowarzyszenia są:
 • 1. Walne Zebranie,
 • 2. Zarząd,
 • 3. Komisja Rewizyjna.
§ 19
 • 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu.
 • 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
Walne Zebranie
§ 20
 • 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • 2. Walne Zebranie Członków może być:
 • a) zwyczajne,
 • b) sprawozdawczo-wyborcze,
 • c) nadzwyczajne.
 • 3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym członkowie wspierający oraz goście zaproszeni przez Zarząd.
§ 21
 • 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze.
 • 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie za pomocą sms bądź pocztą elektroniczną, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.
 • 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.
 • 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 • 5. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 • 6. O ustaleniu wysokości składek członkowskich decyduje Walne Zebranie.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie DOM NAD LUBSZĄ

Nasi Partnerzy