Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie

"DOM NAD LUBSZĄ"

KRS 0000512231

SPONI "Dom Nad Lubszą" Gubin lub na

Konto bankowe: 56 1090 1548 0000 0001 2372 7147

z dopiskiem DAROWIZNA


SPONI "Dom Nad Lubszą" posiada STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Statut - SPOA "DOM NAD LUBSZĄ"

STATUT

"DOM NAD LUBSZĄ" - STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
 • 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 • a) zwyczajnych,
 • b) wspierających,
§ 11
 • 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 • 2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.
 • 3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, podjętej nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
§ 12
 • Członek zwyczajny ma prawo:
 • a) do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 • c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 • e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
§ 13
 • Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 • a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • b) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • c) regularnego opłacania składek członkowskich,
 • d) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
§ 14
 • 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.
 • 2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany przez upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną prawnym statutem.
 • 3. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.
§ 15
 • Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach w tym Walnym Zebraniu.
§ 16
 • Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność w zadeklarowany przez siebie sposób.
§ 17
 • 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, z momentem zgłoszenia rezygnacji na piśmie Zarządowi.
 • b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 • c) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.
 • d) rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia.
 • 2. Zarząd może w drodze uchwały wykluczyć członka ze Stowarzyszenia w sytuacji gdy:
 • a) członek nie płaci składek przez okres przekraczający 6 miesięcy.
 • b) członek nie uczestniczy w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat przy czym nie uczestniczenie nie zostało usprawiedliwione.
 • 3. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie DOM NAD LUBSZĄ

Nasi Partnerzy